Opptak av webinar torsdag 10. januar
Webinar torsdag 17. januar avlyses pga tekniske problemer. Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt.
Torsdag 24. januar kl. 12 - 13 (direktesendes på nett)
Torsdag 31. januar kl. 12 - 13 (direktesendes på nett)

Torsdager i januar arrangerer vi grunnkurs i planlegging for økt sykling. Kurset er en serie med fire webinarer på 1 time hver. Vi har satt av mye tid til spørsmål og andre former for dialog og medvirkning via nettet. Webinarene blir i etterkant lagt ut på nettsidene til Sykkelbynettverket.

Hovedmålgruppene er ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen. Men alle interesserte er velkommen til å være med. Kurset er gratis.

Påmelding til kurset

Torsdag 10. januar 2019

Hvorfor og hvordan jobber vi for økt sykling?

Torstein Bremset, Vegdirektoratet

 • Hvorfor vi skal satse på sykkel
 • Kort om nasjonale og lokale mål og strategier
 • Statens vegvesens viktigste håndbøker på området

Helhetlig planlegging – hvordan planlegge for sykkel, men ta hensyn til alle trafikanter?

Tanja Loftsgarden, Vegdirektoratet

 • Hvordan ivareta alle trafikantgrupper og deres behov
 • Universell utforming, varelevering. kollektivtrafikk og andre trafikantgrupper
 • Arealplanleggingens betydning for sykkel og gange

Torsdag 17. januar 2019

Hvordan planlegge for god drift og vedlikehold?

Katja Rekilä, Vegdirektoratet

 • Hvordan planlegge slik at det muliggjør god drift og vedlikehold?
 • Hovedutfordringer knyttet til drift og vedlikehold
 • Sykkelveginspeksjoner

Hvordan planlegge for god trafikksikkerhet?

Trude Schistad, Statens vegvesen, Region øst

 • Hva er viktig å tenke på med hensyn til trafikksikkerhet og syklende?
 • Begrepsavklaring: trafikksikkerhet og trygghet
 • Ulykkesdata, omfanget av problemet

Torsdag 24. januar 2019

Hvilke løsninger har vi, og når bruker vi de ulike løsningene?

Marit Espeland, Vegdirektoratet

 • Sykkelhåndboka på 1-2-3
 • Hvilke løsninger har vi, og når anlegger vi de ulike løsningene?
 • Dimensjonere for fremtidens ønsket sykkelbruk

Torsdag 31. januar 2019

Skilting og oppmerking av sykkelanlegg

Jon Flydal, Vegdirektoratet

 • Hvordan skal de ulike sykkelløsningene skiltes og merkes?