Sammen om aktive liv

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029.pdf (Departementene)

Indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet

Helsedirektoratet gir i denne rapporten en samlet oversikt over viktige påvirkningsfaktorer for befolkningens helse utenfor helsesektoren. Folkehelsepolitisk rapport 2015.pdf [desember 2015]

Fysisk aktivitet – lokalt folkehelsearbeid

Veiviser i lokalt folkehelsearbeid: fysisk aktivitet (helsedirektoratet.no)

Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre i Norge

Helsedirektoratet sin nasjonale kartlegging av fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre 2014–2015.pdf [september 2015]

Kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet

Helsedirektoratet sitt innspill til helsedepartementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkingen.pdf [februar 2014]

Helse og transport

Rapport fra Statens vegvesen Region øst om forebyggende og helsefremmende tiltak i vegtransportsektoren.pdf [2014]

Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge

Helsedirektoratet rapport med resultater fra en kartlegging av fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i 2011.pdf [juni 2012]

Helseeffekter av økt sykkeltrafikk i utvalgte norske småbyer

TØI rapport om helsegevinst av økt sykkeltrafikk.pdf [desember 2010]

Veier helseeffekten av sykling opp for risikoen?

EHP rapport med drøfting av helseeffekt og helserisiko knyttet til sykling.pdf [august 2010]

Helseeffekter av sykling til og fra jobb

Studie presentert i Tidsskrift for Den norske legeforening om helseeffekter av sykling til jobb (tidsskriftet.no)

Vunne kvalitetsjusterte leveår (QALYs) ved fysisk aktivitet

Helsedirekoratet utredning om helsegevinst til bruk i samfunnsøkonomiske analyser.pdf [august 2010]

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge

Helsedirektoratet – resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009.pdf [oktober 2009]