Arbeidsvarsling - Veileder for arbeidsvarsling, sykkel og gange

Veileder for arbeidsvarsling, sykkel og gange.pdf

Oslostandarden

Oslostandarden for sykkeltilrettelegging.pdf

Evaluering av sykkelfelt i Oslo

Evaluering av sykkelfelt i Oslo.pdf

Sykling i gågater

Sykling i gågater.pdf

Sykkelgate

Tiltakskatalogen beskriver hvordan vi kan gjøre det  

Separate sykkelanlegg i by

Hvilke typer sykkelløsninger i byer fungerer bra og hva fungerer mindre bra? Forskere på TØI har på oppdrag fra Vegdirektoratet gått gjennom internasjonal forskningslitteratur og sykkelhåndbøker fra en rekke land (pdf)

Gang- og sykkelprioritert gate

Ipsos' oppfølgingsundersøkelse gjennomført blant fotgjengere og syklister høsten 2015 etter omleggingen av Torggata i Oslo (pdf)

Cykelfokus

København kommunes retningslinjer for vegprosjekter (pdf)

Sykkeltunneler og andre løsninger for syklende og gående

Statens vegvesen rapport fra studietur til Lyon og San Sebastián 2014 (pdf)

Syklister i gater med blandet trafikk

Masteroppgave NMBU av Kristine Sand undersøker begrepet "sykkelgater" og utformingsprinsipper for disse (pdf)

Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk

TØI rapport om utfordringer, muligheter og tiltak knyttet til å forbedre samspillet mellom sykkel og kollektivtrafikk slik at dette blir en samlet pakke som er konkurransedyktig i forhold til bilen (pdf)

Sykling i kollektivfelt

TØI-rapport om sykling i kollektivfelt og vurdering av dette (pdf)

Sykling mot enveiskjøring

TØI-rapport om effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo (pdf)

Sammenlikningsstudie av gang- og sykkelløsninger

TØI-rapport med sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder av ulike løsninger for syklende og gående (pdf)

Rapport om sykkelekspressveger

TØI-rapport om planer for om sykkelekspressveger i Norge og andre land (pdf)

Idékatalog for sykkeltrafikk

Cyklistforbundet i Danmark har samlet sykkelprosjekter innenfor en rekke kategorier i en idékatalog (pdf)

Sykkelhåndboka - Sammenliknet med utenlandske løsninger

Rambølls rapport for Vegdirektoratet fra 2008 i forbindelse med revisjon av Sykkelhåndboka (pdf)