Regjeringens forventninger til planlegging

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.pdf

Analyser av sykkeltiltak

Analyser av sykkeltiltak i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.pdf

Sykling på mindre steder

TØI-rapport med casestudier fra Sauda og Modum.pdf

Fartsmodell for sykkel og elsykkel

TØI-rapport - Fartsmodell for sykkel og elsykkel.pdf [2017]

På to hjul i Bodø. Sykling og muligheter for sykling i Bodø

TØI-rapport - På to hjul i Bodø - Sykling og muligheter for sykkelbruk i Bodø.pdf [2017]

Hvordan arbeider kommuner og fylkeskommuner med sykkeltrafikk?

Statens vegvesen rapport nr.409: Satsing på sykkeltrafikk.pdf [2017]

Bygg, så sykler de kanskje

TØI rapport - En litteraturstudie av betydningen av separering, sammenheng og trygghet for sykling.pdf [2016]

Potensialet for økt sykling i Akershus

Rapport fra Urbanet Analyse for Statens vegvesen Region øst.pdf [2016]

Bilfritt sentrum

TØI-rapport: Bilfritt sentrum krever helhetlig transportplanlegging (toi.no) [2016]

Gateparkering og varehandel

Statens vegvesen rapport nr. 440: Hva betyr gateparkering for varehandelen?.pdf – Oppsummering av norske og internasjonale studier. [oktober 2015]

Hvem parkerer i Markveien?

Statens vegvesen rapport nr. 445: Hvem parkerer i Markveien?.pdf – Funn fra to undersøkelser av gateparkering i Markveien i Oslo. [desember 2015]

Begrense parkeringstilbudet

Gode råd fra Tiltakskatalogen om hvordan vi kan gjøre det (tiltak.no)

ITS for sykkel

Tiltakskatalogen om hvilke muligheter vi har (tiltak.no)

Norsk sykkelpolitikk – på vei

TØI-rapport som viser utviklingen av norsk sykkelpolitikk de siste femti årene gjennom studier av policydokumenter og informantintervjuer sentralt og lokalt, fra offentlig og frivillig sektor. Studien har sett nærmere på tilrettelegging for sykkel i tre større norske byer, Bergen, Kristiansand og Trondheim.pdf

Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak

TØI rapport om metoder for å evaluere fysiske sykkeltiltak.pdf

Kartlegging

Kartlegging av dagens og morgendagens syklister. Underlagsrapport for sykkelstrategi for Oslo.pdf

Grønn mobilitet

Veilederen for grønn mobilitet i byområder er utviklet i regi av FutureBuilt og Framtidens bygg som et verktøy kommuner og eiendomsutviklere kan benytte seg av for å legge til rette for miljøvennlige reisevaner.pdf

Aktive byer

NIKE guide for planleggere.pdf

Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder

Urbanet Analyse kartlegging av syklisters verdsetting av ulike sykkeltiltak. Den tredje av fire delrapporter i prosjektet «Målrettede sykkeltiltak i fire byområder».pdf

Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum

TØI-rapport om bilfrie miljøer og handel.pdf

Slik får vi flere til å sykle

Syklistenes landsforening sin nasjonale sykkelpolitikk.pdf

Veileder for spørreundersøkelser

SINTEF veileder for gjennomføring av spørreundersøkelser ved GS-tiltak.pdf

Sukesskriterier for økt sykling

Civitas rapport om klimaeffekt av økt sykling og gåing, og suksesskriterier for økt sykling.pdf

Studie av Sykkelbynettverket

Masteroppgave HBV. En kvalitativ undersøkelse av forpliktelse blant medlemmer i Sykkelbynettverket Region sør.pdf

Utfordringer i kommunal transportplanlegging

VTI rapport (svensk) som belyser årsaker til at politiske mål om økt andel sykling ikke nås i den praktiske planleggingen på kommunalt nivå.pdf

Sykkelvennlig by

VTI studie om utforming av byer og transportsystemer, og muligheter for å fremme sykling i byområder.pdf

Effekt av sykkeltiltak

SIFO-rapport som undersøker oppsluttingen til seks tiltak for å stimulere flere til å sykle til og fra jobben, samt barns bruk av sykkel i forbindelse med skole og fritidsaktiviteter.pdf

Endringer i dagens skatte- og avgiftssystem som kan stimulere til miljøvennlig transport

TØI-rapport om tiltak rettet mot dagens skatte- og avgiftssystem som kan stimulere til miljøvennlig transport.pdf

Sykkelbruk og jobbreiser

Masteroppgave UiS om hvilke faktorer som hemmer og fremmer sykkelbruk på jobbreiser. Oppgaven er en kvalitativ studie i en bedrift i stavangerområdet.pdf

Studie og eksempelsamling om sykkelpolitikk

PRESTO-rapport med eksempler og studie av en rekke europeiske byers sykkelpolitikk, som hjelpemiddel til å etablere nye sykkelstrategier.pdf

Samarbeid mellom myndigheter og organsiasjoner

Trafikvärket studie om hvordan myndigheter og organsiasjoner i en rekke land samarbeider for å fremme sykling, og lærdom av dette.pdf

Sykling og betydning av topografi, arealbruk og reisetid

SINTEF-rapport med analyse av sykkelandel.pdf

Evaluering av sykkelplan i Stockholm

Rapport fra Stockholm kommune med evaluering av arbeidet med å legge til rette for sykling i årene 1998–2006.pdf