Hvor trygt er det å gå og sykle i Europa?

How safe is walking and cycling in Europe - PIN Flash Report.pdf

Ulykker i by med tunge kjøretøy og myke trafikanter

Tungt møter mykt.pdf

Oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Trafikksikkerhetsutviklingen 2017.pdf

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Nasjonal tiltaksplan 2018-2021.pdf

TØI-rapport om økt elsykkelsalg gir økt risko for sykkelulykker?

Miniscenario: Økt omfang av elsykler.pdf

TØI-rapport om faktorer som påvirker trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet for syklister.pdf

TØI-rapport om sykling i trafikk og terreng

Sykkelbruk i trafikk og terreng.pdf

Skadde syklister i Oslo 2014

En reanalyse av skadde syklister i Oslo 2014.pdf [februar 2017]

Tryggere å sykle når flere gjør det

TØI-rapport Safety in Numbers - uncovering the mechanisms of interplay in urban transport.pdf [mai 2016]

Bruk av sykkellys

TØI-rapport Synlige syklister – Bruk av sykkellys i Norge og effekt på ulykker [mars 2016]

Trafikantenes samspill

Kampen om gata – en analyse av trafikantgruppers mikrosamspill i Oslo [2015]

Forebygging ved god planlegging

Sykkelskader i Oslo 2014 – Oslo Skadelegevakt.pdf Studie som sier litt om årsaker til ulykker, noe som kan bidra til forebygging ved god planlegging [juni 2015]

Viden om el-cykler

Trafitec-rapport om atferd og sikkerhet knyttet til el-sykler.pdf [april 2015]

Temaanalyse av sykkelulykker

Statens vegvesen rapport med temaanalyse av 71 dødsulykker i vegtrafikken.pdf [mai 2014]

Synlighet i trafikken

Studie fra Aalborg universitet om effekten av gule sykkeljakker.pdf [april 2014]

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017. Rapport fra Statens vegvesen m.fl..pdf [mars 2014]

Kategorisering av gående og syklende

TØI rapport med forslag til kategorier av syklister og fotgjengere det kan være meningsfullt å dele populasjonene inn i med særlig vekt på hva som skiller grupper med ulik risiko for ulykker og skader.pdf [februar 2014]

«Safety in numbers» (SIN)

TØI rapport om sammenhengen mellom økning i sykkelandel og økning i ulykkesrisiko.pdf [desember 2013]

«Safety in numbers» (SIN)

Rambøll rapport om sammenhengen mellom økning i sykkelandel og økning i ulykkesrisiko.pdf [november 2013]

Aleneulykker

Cyklisters singelolyckor. Analys av olycks- och skadedata samt djupintervjuer.pdf [mars 2013]

Trafikksikkerhetshåndboken

TØI utarbeider Trafikksikkerhetshåndboken som gir en oversikt over aktuell kunnskap om virkninger av 142 trafikksikkerhetstiltak.pdf [desember 2012]

Samspillet mellom syklister og bilister

TØI spørreundersøkelse for bilister og syklister om samspillet disse i mellom.pdf [desember 2012]

Trafikksikkerhet i gater

TØI rapport med analyse av ”nullvisjonsulykker” (ulykker med drepte eller hardt skadde) i bygater og tettsteder med fartsgrense 50 km/t eller lavere.pdf [september 2012]

Risikofaktorer for syklister

Rapport fra Department for Transport (Storbritania) med en internasjonal litteraturundersøkelse om risikofaktorer for syklister.pdf [oktober 2011]

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid

Rapport fra Statens vegvesen Region sør som viser at syklister og fotgjengere er mest utsatt ved vegarbeid.pdf [februar 2011]