I statsbudsjettet som ble lagt fram på torsdag, foreslår regjeringen 477 mill. kroner til tilrettelegging for syklende og gående på riksvegnettet. 100 mill. kroner som en del av regjeringens sysselsettingspakke er inkludert.

123 mill. i kutt

Dette innebærer et kutt på 123 mill. kroner i budsjettposten for tiltak for syklende og gående på riksvegnettet. For inneværende år ble det bevilget 600 millioner kroner over statsbudsjettet. Samtidig ble den eksterne tilleggsfinansieringen i forrige budsjett beregnet tiI ca. 220 mill. kroner, mens det for neste års budsjett er beregnet til ca. 191 mill. kroner.

100 mill. til tilskuddsordningen

Regjeringen foreslår 100 mill. kroner i tilskuddsordningen for kommuner og fylkeskommuner. Dette er en økning fra 87,5 mill. kroner i forrige budsjettforslag. Etter Stortingets behandling av statsbudsjettet i fjor ble denne bevilgningen økt til 162,5 millioner for inneværende år.

Dette er en forholdsvis ny tilskuddordning som Stortinget innførte i 2014. Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke om tilskudd til tiltak for økt sykling. Det er her en forutsetning at kommunene og fylkeskommunene betaler 50% i egenandel og at midlene blir brukt i tildelingsåret.

37 km

I statsbudsjettet er det beregnet at det i 2017 skal bygges 37 km med ny infrastruktur for gående og syklende langs riksvegnettet. Dette tilsvarer antall km som ble bygd i 2015.

Hva som skal bygges

Østfold: Det er prioritert midler til å starte byggingen av gang- og sykkelveg på strekningene Sandbakken–Skjeberg på fv. 118 langs E6.

Oslo-området: Det er prioritert bompenger innenfor Oslopakke 3 til å bygge gang- og sykkelveg langs E6 i Akershus på strekningen Kjellerholen–Hekseberg, på strekningen Veitvet skole–Grorud stasjon på rv. 163 i Oslo og langs strekningen Nydalen–Storo på rv. 150 i Oslo.

Rogaland: Nyåskaivegen–Eigerøy bru på rv. 42 og Gismarvik–Aksdal på E39 i Rogaland. Videreføre utbyggingen av sykkelveg på strekningen Skjerpe–Krossmoen langs E39 i Rogaland. I tillegg prioriteres midler til å videreføre byggingen av gang- og sykkelveg på strekningen Ølen–Ølensvåg på E134.

Hordaland: Strekningene Nesttun–Skjold på E39, Gyldenpriskrysset–Carl Konowsgate på rv. 555 og langs Eidfjordvatnet på rv. 7 i Hordaland. I tillegg strekningen Minde allé–Fabrikkgaten på E39 i Bergen.

Sogn og Fjordane: Videreføre utbyggingen av delstrekningene Kløvi–Njøs og Fardal–Ylvisåker på rv. 55 i Sogn og Fjordane. Videre er det bl.a. prioritert midler til å videreføre bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Nor bru–Hjelle på rv. 15/E39 i Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag: Statlige midler og bompenger innenfor Miljøpakke Trondheim til å bygge gang- og sykkelveg på E6 Klett–Heimdal i Sør-Trøndelag.

Troms: Enkelte tiltak på rv. 83 i Troms som en del av Vegpakke Harstad.

Finnmark: Rv. 93 Salkobekken–Øvre Alta i Finnmark.