Prosam
47% svarer at de er misfornøyd med sykkelveinettet i Oslo og Akershus. Foto: Knut Opeide

1004 innbyggere i Oslo og Akershus har svart på en lang rekke spørsmål om samferdsel, blant annet om hvor fornøyde eller misfornøyd de er med tilbudet til de ulike trafikantgruppene.

Graden av tilfredshet
De som har svart, er mest fornøyd med tilretteleggingen for gående og minst fornøyd med tilretteleggingen for syklende.

  • 83% svarer at de er fornøyd med tilretteleggingen for gående
  • 72% er fornøyde med kollektivtilbudet
  • 69% er fornøyde med hovedveinettet
  • 29% med sykkelveinettet.
  • 4% svarte at de var «meget fornøyd» med sykkelveinettet og 25% «ganske fornøyd».
  • 47% svarer at de er misfornøyd med sykkelveinettet

Prioritering av syklister
I undersøkelsen blir også respondentene spurt om de mener at syklistene bør prioriteres opp, ned eller som i dag. 72% svarer at syklister bør prioriteres opp, 22% av de bør prioriteres som i dag og 5% mener de bør prioriteres ned.

Årlig undersøkelse
«Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus» har vært gjennomført hvert år siden 1989. Undersøkelsen er gjennomført av Norfakta Markedsanalyse AS for PROSAM – Samarbeidet for bedre trafikkprognoser i Oslo-området.

Positiv utvikling
– Hovedinntrykket i undersøkelsen er at trendene vi har sett tidligere styrkes, og det er en positiv utvikling, sier avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen Region øst.  – Det er generelt større aksept for at mer av hverdagstransporten må foregå med andre transportmidler enn privatbiler.

Last ned rapporten