Kommuner og fylkeskommuner inviteres til å komme med forslag som kan testes ut i et pilotprosjekt, sier senioringeniør Tanja Loftsgarden i Vegdirektoratet

Flere har ønsket nye verktøy for å bidra til at flere bruker sykkel i hverdagen. Vegdirektoratet vil gjerne se på om nye tiltak bør inkluderes i dagens normaler og håndbøker.

Nye og utprøvde løsninger

Det kan være alt fra bredere sykkelfelt, sykkelfelt med buffersoner, oppmerkingstiltak – til «dansk cykelsti».

Vi vil gjerne også få mer erfaring med tiltak som er mulig innenfor dagens normaler og håndbøker, men som i liten grad er i bruk. Dette kan være sykkelgater, ulike kryssløsninger, signalregulering i kryss, forkjørsregulering av sykkelveg, samt smarte måter å drifte sykkelvegene.

Vil raskt i gang

I prosjektet vil vi velge ut noen piloter som kan gjennomføres relativt raskt, eller som allerede er i gang.

- Prosjektene vi velger vil bli fulgt opp med før- og etterundersøkelser. Vi har alle interesse av å finne ut hva som virker, enten sykkeltiltaket er på kommunal veg, fylkeskommunal veg eller riksveg.

Kan havne i "normalen"

Gode erfaringer kan føre til at vi får nye løsninger inn i vegnormaler og håndbøker.

Statens vegvesen og kommunene har dannet en prosjektgruppe som velger ut piloter, sikrer før- og etterundersøkelser og følger opp resultatene.

For å søke om pilotprosjekt sendes søknad til sykkelkoordinatorene i Statens vegvesens regioner. Sykkelkoordinatorene gjør en helhetlig vurdering av prosjektene, og sender deretter utvalgte søknader til Vegdirektoratet v/ prosjektgruppa.

Frist for innsendelse av forslag til piloter til sykkelkoordinatorene i regionene: 7. mars. Se vedlegg.

Spørsmål og kontaktpersoner

For spørsmål vedrørende prosjektet, ta kontakt med prosjektleder i Vegdirektoratet:
Tanja Loftsgarden tanja.loftsgarden@vegvesen.no

og/eller sylkkelkoordinatorer i regionene

Region vest: Anja Wannag anja.wannag@vegvesen.no
Region sør: Henrik Duus henrik.duus@vegvesen.no
Region øst: Mats Mikael Larsen mats.larsen@vegvesen.no
Region midt: Tore Kvaal tore.kvaal@vegvesen.no
Region nord: Lars Christensen lars.christensen@vegvesen.no