Anne Ogner i Vegdirektoratet tar et oppgjør med mytene om at bilfrie sentrum betyr døden for varehandelen. Svært få drar på innkjøpsrunde i sentrum med bil. Det er rett og slett for vanskelig. Majoriteten kommer til butikken til fots, eller med kollektivtransport.

- Plassen i gatene er skjevt fordelt mellom dem som ferdes i byen. Selv i bysentrum med store mengder gående og syklende, er mesteparten av arealet reservert bilen. Hvis vi fjerner privatbilenes parkeringsplasser på gata, blir det lettere å legge til rette for mer sykkel, gange og kollektivtransport, sier Anne Ogner . 

Frykter bilfrie gater

- Den største motstanden mot å fjerne gateparkering kommer ofte fra handelsstanden. I 2014 ble parkeringsplassene i en gate sentralt i Oslo fjernet. Butikkeierne protestere høylytt i media, og kalte grepet en krigserklæring. De fryktet sviktende omsetning og butikkdød, sier hun. Men forstudier viste at kun ti prosent av kundene kom med bil. De aller fleste kom til fots eller med kollektivtransport.

- Det er ikke bilen som shopper, det er det vi som gjør, påpeker Ogner. Hun bruker forskningen til å avkrefte myter om sammenhengen mellom handel og parkeringsplasser i bygatene.

Myte 1

- Den første myten er at bilister er de beste kundene. Undersøkelser viser riktignok at de som kjører til butikken ofte bruker større beløp per handletur enn andre. Men, de kommer sjeldnere tilbake, sier Ogner.

Lietteraturstudien «Hva betyr gateparkering vor handelen?» viser at syklister og fotgjengere kjøper for mindre per tur, men de handler oftere. Bilistene legger dermed igjen mindre penger per uke eller år enn gående, syklende og kollektivreisende.

Bylivsundersøkelsen for Oslo sentrum (Vamberg m.fl. 2014) viser at bare syv prosent av omsetningen innenfor Ring 1 stammer fra kunder som kommer med bil. I Oslo vest ble det funnet at bilistene hadde det høyeste gjennomsnittsforbruket per tur, men at de samtidig sto for bare 13 prosent av omsetningen (TNS Gallup 2005).

 

Parkering 2
Mesteparten av gatearealet i sentrum er forbeholdt bilene. Fotgjengere og syklister klemmer seg sammen på det lille arealet som er igjen. (Foto: Knut Opeide)

Myte 2

Den andre myten er at de fleste kundene ankommer butikken med bil. Butikkeiere i sentrum overvurderer hvor mange kunder som kommer langveis fra, og hvor mange som kommer til butikken med bil.

I Bristol i England antok butikkeierne at dobbelt så mange av kundene ankom med bil, som det som var tilfellet.  De undervurderte også antallet som gikk til butikken med ca ti prosent. Handelen var i realiteten stort sett gjort av lokale. 42 prosent bodde innenfor 800 meter, mens butikkeierne antok at dette tallet var 12 prosent.

- En mulig konsekvens av å fjerne parkeringsplasser i sentrum er at den lokale handelen vokser, mens en større andel av de regionale kundene uteblir, slik det ble funnet i en studie fra Utrecht i Nederland, sier Ogner.

Myte 3

- Den tredje myten er at kundene velger handlested basert på tilgangen til parkering. Denne myten er delvis riktig, spesielt utenfor bysentrum der avstanden til butikken er stor, og tilgangen på alternativ transport er dårlig.

I bylivsundersøkelsen for Oslo ble trafikk nevnt som noe av det folk likte minst med Oslo sentrum. Heller enn parkeringsplasser er det utvalg, atmosfære og byliv som trekker kunder til sentrum.  Derfor at der viktig å tilrettelegge bygatene for fotgjengere og syklister, og for lengre opphold, påpeker Anne Ogner.

Hva betyr gateparkering for handelen?