Sykkelnettverket justerer både kurs og navn. Det nye navnet endres fra «Sykkelbynettverket» til «Sykkelnettverket, nasjonalt fagnettverk for sykkel og gange». Fylkeskommunene får også en mye større rolle enn tidligere, og begrepet «sykkelby» tas ut av navnet.

Helsefremmende transport
Fagtemaene til Sykkelnettverket utvides til også å ha transportformen gange som likestilt tema, og med et blikk også på helhetlig mobilitetsplanlegging i byer og tettsteder. Endringen skjer etter en lengre prosess både med medlemmene i nettverket, med fylkeskommunene og med rådsmøtet.

Selv om det er viktig å være bevisst på at gående og syklende er to forskjellige trafikantgrupper som oftest har forskjellige behov for egen god infrastruktur, kan man i denne sammenhengen bygge på at det også er noen fellesnevnere. Begge transportformene er fysisk aktive transportformer, eller «helsefremmende transport» som svenskene gjerne sier. Dessuten er det ofte de samme personene som jobber mest med disse to trafikkformene, både i kommuner, fylkeskommuner og i Statens vegvesen.

Fylkeskommunene
Statens vegvesen skal ha hovedansvaret for nettverket på nasjonalt nivå, mens fylkeskommunene har hovedansvaret for fagnettverk med kommunene i sitt fylke. Det holdes nå månedlige Teams-møter der alle fylkeskommunene er med. Fylkene er også godt representert i arbeidsgruppa som planlegger alle aktiviteter.

Digital formidling
Digitale plattformer de foretrukne arenaene både for formidling og dialog. I tillegg til månedlige nettmøter med fylkeskommunene, blir det fortsatt mye dialog og erfaringsutveksling i Facebook-gruppen som har over 1 100 medlemmer, oppdatering av nettsidene og ny runde med korte video-foredrag på YouTube. Arbeidsgruppa planlegger også webinarer åpne for alle interesserte. Det første webinaret blir antagelig om norske byer satsing på oppgraderinger av snarveier.

Justert navn
Begrepet «sykkelby» har ført til mye forvirring. Derfor er navnet på nettverket endret fra «Sykkelbynettverket» til «Sykkelnettverket». Ofte med det forklarende tillegget «Nasjonalt fagnettverk for sykkel og gange». «Sykkelby» er det navnet som brukes på de byene (og noen bygder) som har inngått en forpliktende trepartsavtale med fylkeskommunen og Staten vegvesen om en særskilt sykkelsatsing i en definert periode, som regel over fire år. Sykkelnettverket derimot, er ikke kun for sykkelbyene, men for alle fagfolk i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen som jobber med sykkel og gange.