Tallene som viser solid vekst i vintersykling er innhentet i Oslo og viser at mange flere har syklet i de fire vintermånedene enn «i fjor». Dette til tross for at en kald januar og påske i mars trekker ned snittet.

Tallene nedenfor er basert på fire av Vegvesenets tellepunkt i Oslo, nemlig ved Veitvet, Mosseveien, Tåsen og Helsfyr. Selv om dette ikke inkluderer alle tellepunkt, indikerer det en klar vekst.

– I høst og vinter har vi hatt en stor økning av syklister langs våre veger i Oslo. Veksten er i snitt på 9 prosent langs de fire tellepunktene. I februar var det 23.000 som passerte, noe som er en økning på hele 23 prosent fra året før. Det opplyser Espen Sletten Hansen i Statens vegvesen som har gjort et dypdykk i sykkelstatistikken. Veksten ved de fire tellepunktene fordeler seg slik:

  • November: 19 %
  • Desember: 26 %
  • Januar: – 6 %
  • Februar: 23 %
  • Mars: – 15 %

I snitt økte sykkeltrafikken for hele 2015 med 8 prosent på de samme stedene.

Vær og føre spiller inn

Sletten påpeker at vær og føre spiller en viktig rolle for tallene.

-Varmere forhold eller mindre regn og snø vil generere en større økning – og motsatt. Dette ser en tydelig på januar-statistikken: I år var det 6 prosent færre som passerte sammenlignet med i fjor da det var var mye mildere, sier Sletten.

Større vekst på kommunale veger

Oslo kommune har denne vinteren satset ekstra på å drifte et prioritert nett som stort sett består av sykkelfelt. I følge Oslo kommunes tall fra 7 tellepunkt har det i løpet av fire vintermåneder vært en vekst på over 25 prosent sammenlignet med forrige sesong. Veksten fordeler seg slik:

  • Desember: 51 %
  • Januar: 13 %
  • Februar:  48 %
  • Mars: -7 %

– Sykling er inn, kult og urbant hele året

– Hovedgrunnen til denne sterke veksten er etter min vurdering at det er et stort underliggende behov i befolkningen å sykle, også om vinteren. Sykling er inn, kult og urbant, hele året, sier sykkeldirektør i Oslo, Rune Gjøs.

Oslo kommune har gjennomført to holdningsundersøkelser, senest i 2016. Den bekrefter at stadig flere synes sykling er kult. Trenden viser også at folk opplever det som mindre utrygt enn før å sykle i Oslo. Disse tendensene vil bidra til en økning i sykling, både sommer og vinter.

Flere vintersyklister kan skyldes mer enn at det er «inn» og bedre driftsstandard. I Oslo har det også blitt stengt tunneler, og det er trangere om plassen på buss og bane vinterstid.

Det er likevel slik at de som er vant med å sykle på vinteren er mindre værsensitive enn de typiske sommersyklistene. Det er større prosentvis nedgang i sykling når det regner om sommeren enn når det er nedbør vinterstid. Vinterstid er det viktigere hvor pålitelig vinterdriften er.

Ulike driftsmetoder gir ulik økning

Økningen på våre veger er mindre enn på de kommunale. Det mener Sletten skyldes at Vegvesenet i flere år har saltet sykkelvegene.

– Det gjør at forholdene er relativt like fra dag til dag på våre veger. Kommune får en forholdsvis større økning når de nå satset ekstra på brøyting og salter enkelte strekninger som tidligere bare ble brøytet, sier Sletten.

På riktig (vinter)vei

– Det er flott å se en slik vekst. Dette viser at bedre vinterdrift gir flere helårssyklister, sier nasjonal sykkelkoordinator Marit Espeland i Statens vegvesen og roser Oslo kommune.

Espeland påpeker at bedre vinterdrift også er bra for alle som ferdes ute – lufta blir bedre, noe som kan få flere til å gå.

– Sykling er bra for helsa. Sykling om vinteren kan dessuten gi fine opplevelser – det er mye fint lys på vinterstid, påpeker Espeland.

Hun håper andre kommuner også ser verdien av å satse på økt vinterdrift.

– Jo mer tilgjengelig og attraktivt gang- og sykkelvegnett er, jo flere vil velge å gå og sykle året rundt, sier Espeland.

Det har dessverre ikke vært mulig å få tilsvarende tellinger fra andre byområder.