Sykkelbynettverket er åpent for alle kommuner og fylkeskommuner som ønsker å være med. Også konsulenter, interesseorganisasjoner og andre som jobber for økt sykling, er velkommen til våre arrangementer.

Sykkelbynettverket har nå 110 medlemmer. 89 kommuner, 16 fylkeskommuner og alle de fem regionene i Statens vegvesen er med. 

Statens vegvesen har sektoransvar for sykkel. Et av ansvarsområdene er å spre kunnskap og kompetanse om tilrettelegging for økt sykling. Sykkelbynettverket er en del av dette arbeidet.

Nettverkets arbeid retter seg både mot planleggere og alle andre som arbeider med utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur for syklende.

Mål for arbeidet i Sykkelbynettverket

  • Heve kompetansen i tilrettelegging for sykling blant medlemmene
  • Skape arenaer for dialog og informasjonsutveksling mellom medlemmene
  • Formidle erfaringer og gode eksempler fra deltakende byer og tettsteder

Aktiviteter i nettverket

  • Nettverkssamling for hver av de fem regionene
  • Grunnkurs i sykkelplanlegging
  • Studietur til sykkelby i utlandet
  • Temasamlinger (f.eks. temasamling for storbyene, temasamling for småbyene, temasamling om kommunikasjon
  • Nettsider med mye fagstoff
  • Lukket Facebook-gruppe for dialog, inspirasjon og gode eksempler
  • Twitter for inspirasjon og gode eksempler

Organisering av nettverket

Nettverkets formelle organisering består av Vegdirektoratet som prosjekteier, sekretariat og råd. Norconsult har sekretariatsfunksjonen i inneværende periode, og er engasjert til denne oppgaven av prosjekteier Statens vegvesen Vegdirektoratet. Rådet består nå av representanter fra KS, Helsedirektoratet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Statens vegvesen Region øst og Statens vegvesen Region sør.

 Årsrapport for Sykkelbynettverket 2017.pdf

Slik blir dere medlem i Sykkelbynettverket

Nettverket er åpent for alle kommuner og fylkeskommuner som ønsker å være med. Medlemskapet er gratis.

Innmelding skjer ved at det fattes vedtak i kommunen eller fylkeskommunen om innmelding. Slikt vedtak kan fattes av kommunestyre eller fylkesting, eller av den som har fullmakt til å melde kommunen eller fylkeskommunen inn i et nettverk som dette. Alle medlemmer må ha en kontaktperson.

Innmelding sendes til torstein.bremset@vegvesen.no