Sykkelbynettverket har i 2021 justert både kurs og navn. Det nye navnet har blitt endret fra «Sykkelbynettverket» til «Sykkelnettverket, nasjonalt fagnettverk for sykkel og gange». Begrepet «sykkelby» har blitt tatt ut av navnet, og fylkeskommunene har fått en større rolle enn tidligere.

Fylkeskommunene

Statens vegvesen skal ha hovedansvaret for nettverket på nasjonalt nivå, mens fylkeskommunene har hovedansvaret for fagnettverk med kommunene i sitt fylke. Det holdes nå månedlige Teams-møter der alle fylkeskommunene er med. Fylkene er også godt representert i arbeidsgruppa som planlegger alle aktiviteter.

Helsefremmende transport

Fagtemaene til Sykkelnettverket har blitt utvidet til også å ha transportformen gange som likestilt tema, og med et blikk også på helhetlig mobilitetsplanlegging i byer og tettsteder. Endringen skjer etter en lengre prosess i nettverket, med fylkeskommunene og med rådsmøtet

Målene for fagnettverket

  • Gi økt kompetanse i tilrettelegging for gåing og sykling.
  • Skape arenaer for dialog og faglig informasjonsutveksling.
  • Formidle ny kunnskap, erfaringer og gode eksempler.

Organisering av nettverket

Statens vegvesen, Transport og samfunn, har hovedansvaret for fagnettverket på nasjonalt nivå, mens fylkeskommuner har hovedansvaret for fagnettverk med kommuner i sitt fylke. Det nasjonale fagnettverket har en arbeidsgruppe med tre representanter fra fylkene og to fra Staten vegvesen. Fagnettverket har også rådsmøter med representanter fra KS, Helsedirektoratet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Syklistenes Landsforening.